Thursday 18 April 2024
Thursday 18 April 2024

 

Një projektligj i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë synon krijimin e një regjistri qendror për llogaritë bankare i cili do të ngrihet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe do të administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Në draftin e nxjerrë për konsultim Financat argumentojnë se kjo vjen në kuadër të rekomandimeve të bëra nga Task Forca Financiare, FATF në kuadër të luftës kundër pastrimit të parave dhe duke specifikuar edhe pjesën që i takon pronarëve përfitues.

“Qëllimi i përgatitjes së këtij projektligji synon përcaktimin e funksioneve të regjistrit të llogarive bankare, mënyrën e raportimit dhe shfrytëzimit të të dhënave të llogarive bankare, si dhe aksesin dhe shfrytëzimin e këtij regjistri me qëllim identifikimin e pasurive të dyshuara me prejardhje nga veprimtari veprimtarive kriminale, nëpërmjet transaksioneve bankare. Regjistri do të përdoret pikërisht si një mjet për zbulimin, identifikimin dhe hetimin e veprimtarisë kriminale, ndjekjen penale të autorëve të veprave penale, zbulimin, gjurmimin ose identifikimin e pasurive të dyshuara me origjinë nga veprimtari kriminale si edhe detyrimeve tatimore”, thuhet në relacion.

Bankat do raportojnë të dhëna çdo ditë, kush do ketë akses

Projektligji parashikon që informacioni primar do të merret nga institucionet financiare duke u lënë atyre si detyrim që çdo ditë  raportimin përmes sistemeve të tyre. “Institucionet financiare duhet të krijojnë dhe mirëmbajnë sisteme që i mundësojnë raportimin e të dhënave siç përcaktohet në nenin 8 të këtij ligji, çdo ditë, brenda ditës së punës, pas përfundimit të operacioneve me mbajtësit e llogarisë bankare ose kasetave të sigurisë” thuhet në pikën 1 të nenit 9 . Po kështu institucionet financiare i raportojnë të dhënat në mënyrë elektronike, duke përdorur mekanizmin qendror të automatizuar, sipas formatit të skedarit të kërkuar për tu përfshirë në regjistër, pa bërë asnjë ndryshim në të dhëna.

Raportimi i parë i institucioneve financiare duhet të përfshijë edhe të dhënat për llogaritë bankare apo kasetat e sigurisë të mbyllura 5 vitet e fundit. Informacioni i administruar nga Regjistri ruhet i plotë për 10 vjet nga mbyllja e llogarisë bankare apo kasetës së sigurisë.

Akses tek të dhënat e regjistrit do të kenë disa institucione duke nisur nga Tatimet që janë institucioni që i administron për të vijuar me Drejtorinë e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Shërbimin e Informativ Shtetëror. Po kështu edhe disa autoritete të tjera si Byroja Kombëtare e Hetimit, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar apo Policia e Shtetit, shkruan ‘monitor’.

Çfarë do raportohet për individët dhe bizneset

Lidhur me llogaritë individuale projektligji parashikon disa të dhëna që do të ruhen si :

a) emrin dhe mbiemrin e mbajtësit/mbajtësve të llogarisë bankare ose individit i cili ka apo i është vënë në dispozicion kaseta e sigurisë; b) kur është llogari bankare, numri i llogarisë bankare dhe kodi IBAN i llogarisë; c) kur është një kasetë sigurie, numri i identifikimit ose kodi identifikues i saj; d) emri i institucionit financiar që mban llogarinë bankare ose kasetën e sigurisë; e) datëlindjen dhe vendin e lindjes së mbajtësit të llogarisë bankare ose qiramarrësit të kasetës së sigurisë; f) shtetësia e mbajtësit të llogarisë bankare ose qiramarrësit të kasetës së sigurisë; g) adresa e përhershme e mbajtësit të llogarisë bankare ose qiramarrësit të kasetës së sigurisë; h) emrin, mbiemrin, datëlindjen, shtetësinë dhe adresën e përhershme të çdo personi që vepron në emër të mbajtësit të llogarisë bankare ose qiramarrësit të kasetës së sigurisë; i) emrin, mbiemrin, datëlindjen, shtetësinë dhe adresën e përhershme të çdo individi që ka përfitim në llogari dhe/ose që është person i lidhur me mbajtësin e llogarisë, kasetat e sigurisë ose qiramarrësit e tyre; j) numrin personal të identifikimit për shtetasit e Republikës së Shqipërisë, si dhe ekuivalentin e tij për shtetasit e huaj, nëse ka; k) statusin e llogarisë bankare ose kasetës se sigurisë; l) datën e hapjes së llogarisë bankare ose kasetës së sigurisë; m) nëse llogaria ose kaseta e sigurisë është mbyllur, data e mbylljes; dhe n) numri dhe lloji i dokumentit të identifikimit të vlefshëm të përdorur në institucionin financiar

Regjistri përmban të dhënat e mëposhtme kur një person fizik, person juridik ose organizim ligjor është mbajtës i llogarisë bankare ose qiramarrës i një kasete sigurie:

a) emrin e mbajtësit llogarisë ose qiramarrësit të kasetë së sigurisë; b) kur është llogari bankare, numri i llogarisë bankare dhe IBAN i llogarisë; c) kur është një kasetë sigurie, numri i identifikimit ose kodi identifikues i saj; d) emri i institucionit financiar që mban llogarinë bankare ose kasetën e sigurisë; e) selinë e regjistruar të personit fizik, personit juridik ose organizimit ligjor dhe, nëse është e ndryshme, vendi kryesor i ushtrimit të aktivitetit; f) numrin unik të identifikimit të subjektit për personat juridikë të regjistruar në Republikën e Shqipërisë, si dhe ekuivalentin e tij për subjektet e huaja; g) emrin, mbiemrin, datëlindjen, shtetësinë dhe adresën e përhershme të çdo personi që është i autorizuar të veprojë në emër të mbajtësit të llogarisë ose qiramarrësit të kasetës së sigurisë; h) emrin, mbiemrin, datëlindjen, shtetësinë dhe adresën e çdo individi pronar përfitues në llogarinë ose mbajtësin e llogarisë, kasetës së sigurisë ose qiramarrësit të saj; i) kur është një organizim ligjor, emri, mbiemri, datëlindja, shtetësia dhe adresa e themeluesit, përfituesve dhe personit të autorizuar/ i besuari; j) numrin personal të identifikimit për shtetasit e Republikës së Shqipërisë, si dhe ekuivalentin për shtetasit e huaj, nëse ka, për pronarët përfitues, themeluesit, përfituesit dhe personat e autorizuar; k) statusin e llogarisë bankare ose kasetës së sigurisë; l) datën e hapjes së llogarisë bankare ose kasetës së sigurisë; m) nëse llogaria është mbyllur, data e mbylljes; dhe n) numri dhe lloji i dokumentit të identifikimit të vlefshëm të përdorur në institucionin financiar.

Më shumë

Politikat e copëtuara për bujqësinë

Shqipëria është vendi më bujqësor në Europë, me këtë sektor jetik që sjell gati 19% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). Pavarësisht rënies së fortë në krahasim me fillimin e viteve ’90, kjo peshë është shumë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Europian (2%) dhe gati dy herë më e lartë se […]

Shqiptarët shpenzuan 13.6 milionë euro në 9 muaj për të siguruar pronat, si ndahet tregu mes kompanive

Për nëntë muajt e parë të këtij viti, shqiptarët shpenzuan rreth 1.67 miliardë lekë ose rreth 13.6 milionë euro për sigurimin e pronave.   Të dhënat nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se primet e shkruara bruto nga sigurimet e pronës u rritën me 31% krahasuar me të njëjtën periudhë të një […]

Drafti: Rritet kufiri i pagës së pataksueshme në 40 mijë lekë, përgjysmohet nga 30-50 mijë lekë, pragu për shtresën e mesme bëhet 200 mijë lekë

Nga korriku i vitit 2022 pritet që të ndryshojë sërish tatimi mbi pagat, duke rritur si dyshemenë për kufirin e pataksueshëm të pagës minimale në 40 mijë lekë (nga 30 mijë lekë që është sot), po ashtu dhe kufirin mbi të cilin pagat taksohen me normën maksimale prej 23%, në 200 mijë lekë, nga […]

Çmimet e naftës shtrenjtohen për herë të gjashtë në pak muaj, arrijnë 184 lekë, afër rekordit historik

Çmimet e karburanteve kanë shënuar një tjetër rritje ditët e fundit, për herë të gjashtë radhazi në vetëm pak muaj.   Në pikat e tregtimit të“Kastrati”, më i madhi në vend për shumicën dhe pakicën, nafta tregtohet me 184 lekë, ose 8 lekë më shumë se më parë. Benzina është shtrenjtuar në 186 lekë, […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara